Kocha­ni! „Cicha Noc, Świę­ta Noc…“ Te świę­ta Boże­go Naro­dze­nia są inne… dla nas wszyst­kich, bo i nasz świat wyglą­da zupeł­nie ina­czej niż rok temu. Dla nas te świę­ta są rów­nież inne, ponie­waż możemy…