Stopka redakcyjna / ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych

Cie­szy­my się bar­dzo z zain­te­re­so­wa­nia naszą fir­mą. Ochro­na danych oso­bo­wych ma istot­ne zna­cze­nie przy pro­wa­dze­niu spraw od Fam. Knorn. W zasa­dzie korzy­sta­nie ze stron inter­ne­to­wych Fam. Knorn jest moż­li­we bez koniecz­no­ści poda­wa­nia jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych. Jeśli jed­nak oso­ba, któ­rej dane doty­czą, chcia­ła­by korzy­stać ze spe­cjal­nych usług naszej fir­my poprzez naszą stro­nę inter­ne­to­wą, wte­dy prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych może oka­zać się koniecz­ne. Jeże­li zacho­dzi koniecz­ność prze­twa­rza­nia danych, a nie ma pod­sta­wy praw­nej dla tego rodza­ju dzia­ła­nia, uzy­sku­je­my gene­ral­nie zgo­dę oso­by, któ­rej dane dotyczą. 

Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych takich jak nazwi­sko, adres, adres e‑mail lub numer tele­fo­nu oso­by, któ­rej dane doty­czą, odby­wa się zawsze zgod­nie z ogól­nym roz­po­rzą­dze­niem o ochro­nie danych oraz w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cy­mi dla Fam. Knorn w danym kra­ju spe­cy­ficz­ny­mi prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych. Poprzez niniej­sze oświad­cze­nie o ochro­nie danych nasze przed­się­bior­stwo pra­gnie prze­ka­zać do wia­do­mo­ści publicz­nej infor­ma­cje, jaki jest cha­rak­ter, zakres oraz cel zbie­ra­nych, uży­wa­nych i prze­twa­rza­nych przez nas danych oso­bo­wych. Niniej­sze oświad­cze­nie ma rów­nież na celu poin­for­mo­wać oso­by, któ­rych dane doty­czą, o przy­słu­gu­ją­cych im prawach.

Fam. Knorn jako odpo­wie­dzial­ny za prze­twa­rza­nie admi­ni­stra­tor wdro­żył licz­ne środ­ki tech­nicz­ne oraz orga­ni­za­cyj­ne w celu zapew­nie­nia naj­sku­tecz­niej ochro­ny danych oso­bo­wych, któ­re są prze­twa­rza­ne za pośred­nic­twem niniej­szej stro­ny inter­ne­to­wej. Inter­ne­to­we prze­sy­ły danych mogą jed­nak wyka­zy­wać luki w środ­kach bez­pie­czeń­stwa, więc abso­lut­na ochro­na nie może być zagwa­ran­to­wa­na. Z tego wzglę­du każ­da oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może nam prze­słać dane oso­bo­we w inny spo­sób, na przy­kład telefonicznie. 

1. Definicje.

Oświad­cze­nie o ochro­nie danych od Fam. Knorn opie­ra się na ter­mi­no­lo­gii sto­so­wa­nej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej przy wyda­wa­niu ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych (w skró­cie „RODO”). Nasze oświad­cze­nie o ochro­nie danych powin­no być łatwe do prze­czy­ta­nia i zro­zu­mia­łe zarów­no dla wszyst­kich, jak i dla naszych klien­tów i part­ne­rów biz­ne­so­wych. W tym celu chcie­li­by­śmy z wyprze­dze­niem wyja­śnić sto­so­wa­ną przez nas terminologię.

W niniej­szym oświad­cze­niu o ochro­nie danych sto­su­je­my mię­dzy inny­mi nastę­pu­ją­ce pojęcia:

 • a) Dane osobowe.Dane oso­bo­we to wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­by fizycz­nej (zwa­ne dalej „oso­bą, któ­rej dane doty­czą”). Moż­li­wa do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­ba fizycz­na to oso­ba, któ­rą moż­na bez­po­śred­nio lub pośred­nio ziden­ty­fi­ko­wać, w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie iden­ty­fi­ka­to­ra takie­go jak nazwi­sko, numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny, dane o loka­li­za­cji, iden­ty­fi­ka­tor inter­ne­to­wy lub jeden bądź kil­ka szcze­gól­nych czyn­ni­ków okre­śla­ją­cych fizycz­ną, fizjo­lo­gicz­ną, gene­tycz­ną, psy­chicz­ną, eko­no­micz­ną, kul­tu­ro­wą lub spo­łecz­ną toż­sa­mość oso­by fizycznej. 
 • b) Oso­ba, któ­rej dane dotyczą.Osoba, któ­rej dane doty­czą, to każ­da ziden­ty­fi­ko­wa­na lub moż­li­wa do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­ba fizycz­na, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez administratora.
 • c) Przetwarzanie.Przetwarzanie ozna­cza ope­ra­cję lub zestaw ope­ra­cji wyko­ny­wa­nych na danych oso­bo­wych lub zesta­wach danych oso­bo­wych w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny lub nie­zau­to­ma­ty­zo­wa­ny, taką jak zbie­ra­nie, utrwa­la­nie, orga­ni­zo­wa­nie, porząd­ko­wa­nie, prze­cho­wy­wa­nie, adap­to­wa­nie lub mody­fi­ko­wa­nie, pobie­ra­nie, prze­glą­da­nie, wyko­rzy­sty­wa­nie, ujaw­nia­nie poprzez prze­sła­nie, roz­po­wszech­nia­nie lub inne­go rodza­ju udo­stęp­nia­nie, dopa­so­wy­wa­nie lub łącze­nie, ogra­ni­cza­nie, usu­wa­nie lub niszczenie.
 • d) Ogra­ni­cze­nie przetwarzania.Ograniczenie prze­twa­rza­nia jest to ozna­cze­nie prze­cho­wy­wa­nych danych oso­bo­wych w celu ogra­ni­cze­nia ich przy­szłe­go przetwarzania.
 • e) Profilowanie.Profilowanie ozna­cza dowol­ną for­mę zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, któ­re pole­ga na wyko­rzy­sta­niu danych oso­bo­wych do oce­ny nie­któ­rych czyn­ni­ków oso­bo­wych oso­by fizycz­nej, w szcze­gól­no­ści do ana­li­zy lub pro­gno­zy aspek­tów doty­czą­cych efek­tów pra­cy tej oso­by fizycz­nej, jej sytu­acji eko­no­micz­nej, zdro­wia, oso­bi­stych pre­fe­ren­cji, zain­te­re­so­wań, wia­ry­god­no­ści, zacho­wa­nia, loka­li­za­cji lub prze­miesz­cza­nia się.
 • f) Pseudonimizacja.Pseudonimizacja ozna­cza prze­two­rze­nie danych oso­bo­wych w taki spo­sób, by nie moż­na ich było już przy­pi­sać kon­kret­nej oso­bie, któ­rej dane doty­czą, bez uży­cia dodat­ko­wych infor­ma­cji, pod warun­kiem że takie dodat­ko­we infor­ma­cje są prze­cho­wy­wa­ne osob­no i są obję­te środ­ka­mi tech­nicz­ny­mi i orga­ni­za­cyj­ny­mi unie­moż­li­wia­ją­cy­mi ich przy­pi­sa­nie ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­bie fizycznej.
 • g) Administrator.Administrator ozna­cza oso­bę fizycz­ną lub praw­ną, organ publicz­ny, jed­nost­kę lub inny pod­miot, któ­ry samo­dziel­nie lub wspól­nie z inny­mi usta­la cele i spo­so­by prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Jeże­li cele i spo­so­by takie­go prze­twa­rza­nia są okre­ślo­ne w pra­wie Unii lub w pra­wie pań­stwa człon­kow­skie­go, to rów­nież w pra­wie Unii lub w pra­wie pań­stwa człon­kow­skie­go może zostać wyzna­czo­ny admi­ni­stra­tor lub mogą zostać okre­ślo­ne kon­kret­ne kry­te­ria jego wyznaczania.
 • h) Pod­miot przetwarzający.Podmiot prze­twa­rza­ją­cy ozna­cza oso­bę fizycz­ną lub praw­ną, organ publicz­ny, jed­nost­kę lub inny pod­miot, któ­ry prze­twa­rza dane oso­bo­we w imie­niu administratora.
 • i) Odbiorca.Odbiorca ozna­cza oso­bę fizycz­ną lub praw­ną, organ publicz­ny, jed­nost­kę lub inny pod­miot, któ­re­mu ujaw­nia się dane oso­bo­we, nie­za­leż­nie od tego, czy jest stro­ną trze­cią. Orga­ny publicz­ne, któ­re mogą otrzy­my­wać dane oso­bo­we w ramach kon­kret­ne­go postę­po­wa­nia zgod­nie z pra­wem Unii lub pra­wem pań­stwa człon­kow­skie­go, nie są jed­nak uzna­wa­ne za odbiorców.
 • j) Stro­na trzecia.Strona trze­cia ozna­cza oso­bę fizycz­ną lub praw­ną, organ publicz­ny, jed­nost­kę lub pod­miot inny niż oso­ba, któ­rej dane doty­czą, admi­ni­stra­tor, pod­miot prze­twa­rza­ją­cy czy oso­by, któ­re — z upo­waż­nie­nia admi­ni­stra­to­ra lub pod­mio­tu prze­twa­rza­ją­ce­go – mogą prze­twa­rzać dane osobowe.
 • k) Zgoda.Zgoda oso­by, któ­rej dane doty­czą ozna­cza każ­de dobro­wol­ne, kon­kret­ne, świa­do­me i jed­no­znacz­ne oka­za­nie woli, któ­rym oso­ba, któ­rej dane doty­czą, w for­mie oświad­cze­nia lub wyraź­ne­go dzia­ła­nia potwier­dza­ją­ce­go, przy­zwa­la na prze­twa­rza­nie doty­czą­cych jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora.

Admi­ni­stra­to­rem w rozu­mie­niu ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych, pozo­sta­łych prze­pi­sów ustaw o ochro­nie danych obo­wią­zu­ją­cych w pań­stwach człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej oraz innych prze­pi­sów odno­szą­cych się do ochro­ny danych jest: 

Fam. Knorn

Irgen­dwo

12345 Auf der

Welt

Tel.: 123456789

E‑Mail: jan@knorn.org

Stro­na inter­ne­to­wa: https://reise.knorn.org

3. Pliki cookies.

Stro­ny inter­ne­to­we Fam. Knorn uży­wa­ją pli­ków cookies. Pli­ki cookies to pli­ki tek­sto­we, któ­re są zapi­sy­wa­ne oraz prze­cho­wy­wa­ne przez prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą w sys­te­mie komputerowym.

Licz­ne stro­ny inter­ne­to­we oraz ser­we­ry uży­wa­ją pli­ków cookies. Wie­le pli­ków cookies zawie­ra tak zwa­ny cookie-ID. Cookie-ID sta­no­wi jed­no­znacz­ny iden­ty­fi­ka­tor pli­ków cookies. Skła­da się on z cią­gu zna­ków, za pomo­cą któ­rych stro­ny inter­ne­to­we oraz ser­we­ry mogą być przy­po­rząd­ko­wa­ne do okre­ślo­nej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, w któ­rej został prze­cho­wa­ny plik cookie. Pozwa­la to odwie­dza­nym stro­nom inter­ne­to­wym i ser­we­rom na odróż­nia­nie indy­wi­du­al­nej prze­glą­dar­ki oso­by, któ­rej dane doty­czą, od innych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych, zawie­ra­ją­cych inne pli­ki cookies. Jed­no­znacz­ny plik cookie-ID pozwa­la na roz­po­zna­nie i iden­ty­fi­ka­cję okre­ślo­nej prze­glą­dar­ki internetowej.

Uży­wa­jąc pli­ków cookies Fam. Knorn może udo­stęp­niać użyt­kow­ni­kom tej stro­ny inter­ne­to­wej bar­dziej przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ka usłu­gi, co nie było­by moż­li­we bez umiesz­cza­nia pli­ku cookie.

Przy pomo­cy pli­ku cookie Infor­ma­cje oraz usłu­gi na naszej stro­nie inter­ne­to­wej mogą zostać zop­ty­ma­li­zo­wa­ne pod kątem użyt­kow­ni­ka. Jak wspo­mnia­no wyżej, pli­ki cookies umoż­li­wia­ją nam roz­po­zna­wa­nie użyt­kow­ni­ków naszej stro­ny inter­ne­to­wej. Roz­po­zna­nie to ma na celu uła­twić użyt­kow­ni­kom korzy­sta­nie z naszej stro­ny inter­ne­to­wej. Przy­kła­do­wo użyt­kow­nik stro­ny inter­ne­to­wej, sto­su­ją­cej pli­ki cookies nie musi przy każ­dej wizy­cie na stro­nie inter­ne­to­wej poda­wać ponow­nie swo­ich danych dostę­pu, ponie­waż robi to za nie­go stro­na inter­ne­to­wa i plik cookie, zapi­sa­ny w sys­te­mie kom­pu­te­ro­wym użyt­kow­ni­ka. Innym przy­kła­dem jest plik cookie koszy­ka towa­rów w skle­pie inter­ne­to­wym. Sklep inter­ne­to­wy zapa­mię­tu­je arty­ku­ły klien­ta wło­żo­ne do wir­tu­al­ne­go koszy­ka towa­rów przy uży­ciu pli­ku cookie.

Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może w każ­dej chwi­li zapo­biec umiesz­cza­niu pli­ków cookies przez naszą stro­nę inter­ne­to­wą poprzez odpo­wied­nie usta­wie­nie prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, z któ­rej korzy­sta i tym samym może na sta­łe sprze­ci­wić się zapi­sy­wa­niu pli­ków cookies. Ponad­to zapi­sa­ne już pli­ki cookies mogą zostać usu­nię­te w każ­dym cza­sie za pomo­cą prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej albo innych opro­gra­mo­wań. Jest to moż­li­we we wszyst­kich powszech­nie zna­nych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych. Dez­ak­ty­wo­wa­nie insta­la­cji pli­ków cookies w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzy­sta oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może spo­wo­do­wać, że w pew­nych oko­licz­no­ściach nie wszyst­kie funk­cje naszej stro­ny inter­ne­to­wej będą w peł­ni działać.

4. Zbieranie danych i informacji o charakterze ogólnym.

Stro­na inter­ne­to­wa Fam. Knorn utrwa­la z każ­dym wywo­ła­niem stro­ny inter­ne­to­wej przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą, lub przez sys­tem auto­ma­tycz­ny sze­reg danych oraz infor­ma­cji ogól­nych. Wska­za­ne dane i infor­ma­cje ogól­ne są prze­cho­wy­wa­ne w reje­strze zda­rzeń (po ang. „log files”) w ser­we­rze. Utrwa­lo­ne mogą zostać: (1) uży­wa­ne typy i wer­sje prze­glą­da­rek (2) sys­tem ope­ra­cyj­ny uży­wa­ny przez sys­tem dostę­pu (3) stro­na inter­ne­to­wa, z któ­rej sys­tem dostę­pu odsy­ła na naszą stro­nę inter­ne­to­wą (tak zwa­ne hiper­łą­cze, po ang. „refer­rer”), (4) pod­stro­ny inter­ne­to­we, do któ­rych kie­ru­je sys­tem dostę­pu na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, (5) data oraz godzi­na wej­ścia na stro­nę inter­ne­to­wą, (6) adres pro­to­ko­łu inter­ne­to­we­go (adres IP), (7) dostaw­cę usług inter­ne­to­wych sys­te­mu dostę­pu oraz (8) pozo­sta­łe podob­ne dane i infor­ma­cje, któ­re słu­żą ochro­nie w przy­pad­ku ata­ków na nasze sys­te­my tech­no­lo­gii informatycznej.

Przy uży­wa­niu tych ogól­nych danych i infor­ma­cji Fam. Knorn nie wycią­ga żad­nych wnio­sków na temat oso­by, któ­rej dane doty­czą. Infor­ma­cje te są raczej potrzeb­ne w celu: (1) popraw­ne­go dostar­cza­nia tre­ści naszej stro­ny inter­ne­to­wej, (2) zop­ty­ma­li­zo­wa­nia tre­ści naszej stro­ny inter­ne­to­wej oraz jej rekla­my, (3) zapew­nie­nia trwa­łej funk­cjo­nal­no­ści naszym sys­te­mom tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nej oraz jako­ści tech­nicz­nej naszej stro­nie inter­ne­to­wej, (4) udo­stęp­nie­nia koniecz­nych infor­ma­cji potrzeb­nych do ści­ga­nia kar­ne­go orga­nom ści­ga­nia w przy­pad­ku ata­ku cyber­ne­tycz­ne­go. Niniej­sze dane i infor­ma­cje, zebra­ne w spo­sób ano­ni­mo­wy, pod­da­wa­ne są zatem przez Fam. Knorn ana­li­zie sta­ty­stycz­nej, ponad­to dzia­ła­nia te mają na celu zwięk­szyć ochro­nę i bez­pie­czeń­stwo danych w naszej fir­mie, aby zagwa­ran­to­wać opty­mal­ny poziom ochro­ny prze­twa­rza­nych przez nas danych oso­bo­wych. Ano­ni­mo­we dane z reje­stru zda­rzeń ser­we­ra (po ang. „server log files”) są prze­cho­wy­wa­ne oddziel­nie od wszyst­kich danych oso­bo­wych poda­nych przez oso­bę, któ­rej dane dotyczą.

5. Prenumerata naszego biuletynu.

Na stro­nie inter­ne­to­wej Fam. Knorn ist­nie­je moż­li­wość pre­nu­me­ra­ty biu­le­ty­nu (po ang. „new­slet­ter”) nasze­go przed­się­bior­stwa. Z wyko­rzy­sty­wa­ne­go ku temu pane­lu logo­wa­nia wyni­ka, jakie dane oso­bo­we są prze­ka­zy­wa­ne przy zama­wia­niu biuletynu. 

Nasz Fam. Knorn infor­mu­je regu­lar­nie swo­ich klien­tów oraz part­ne­rów biz­ne­so­wych o ofer­tach przed­się­bior­stwa w dro­dze biu­le­ty­nu. Biu­le­tyn nasze­go przed­się­bior­stwa może otrzy­mać w zasa­dzie ta oso­ba, któ­ra posia­da waż­ny adres e‑mail oraz zare­je­stro­wa­ła się na wysył­kę biu­le­ty­nu. Naj­pierw na adres e‑mail poda­ny po raz pierw­szy do wysył­ki biu­le­ty­nu przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą, wysy­ła się z przy­czyn praw­nych wia­do­mość z potwier­dze­niem reje­stra­cji w ramach pro­ce­du­ry podwój­ne­go spraw­dza­nia (po ang. „double-opt-in pro­ce­du­re”). Wia­do­mość z potwier­dze­niem reje­stra­cji słu­ży spraw­dze­niu, czy wła­ści­ciel adre­su e‑mail jako oso­ba, któ­rej dane doty­czą, zezwo­lił na wysył­kę biuletynu. 

Przy zapi­sy­wa­niu się na new­slet­ter prze­cho­wu­je­my rów­nież adres IP sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go uży­wa­ne­go w momen­cie reje­stra­cji przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą, któ­ry został jej nada­ny przez dostaw­cę usług inter­ne­to­wych (ISP), jak rów­nież datę i godzi­nę reje­stra­cji. Zbie­ra­nie tych danych jest koniecz­ne, aby usta­lić (moż­li­we) nad­uży­cie adre­su e‑mail oso­by, któ­rej dane doty­czą, w póź­niej­szym ter­mi­nie i dla­te­go słu­ży ono jako praw­ne zabez­pie­cze­nie administratora.

Dane oso­bo­we, zebra­ne w trak­cie reje­stra­cji na biu­le­tyn, wyko­rzy­stu­je się wyłącz­nie do wysył­ki nasze­go biu­le­ty­nu. W dodat­ku abo­nen­ci biu­le­ty­nu mogą zostać powia­do­mie­ni pocz­tą elek­tro­nicz­ną o zmia­nach w ofer­cie biu­le­ty­nu lub o zmie­nio­nych warun­kach tech­nicz­nych, jeże­li jest to koniecz­ne do obsłu­gi biu­le­ty­nu lub reje­stra­cji. Dane oso­bo­we, zebra­ne przy usłu­dze biu­le­ty­nu, nie są prze­ka­zy­wa­ne oso­bom trze­cim. W każ­dym cza­sie moż­na wypo­wie­dzieć pre­nu­me­ra­tę nasze­go biu­le­ty­nu. Zgo­da na prze­cho­wy­wa­nie danych oso­bo­wych, któ­ra zosta­ła udzie­lo­na nam na wysył­kę biu­le­ty­nu, może zostać cof­nię­ta w każ­dym cza­sie. W celu cof­nię­cia zgo­dy w każ­dym biu­le­ty­nie znaj­du­je się odpo­wied­ni link. Moż­na rów­nież doko­nać rezy­gna­cji z wysył­ki biu­le­ty­nu bez­po­śred­nio na stro­nie inter­ne­to­wej admi­ni­stra­to­ra albo moż­na mu prze­ka­zać o tym infor­ma­cję w inny sposób. 

6. Śledzenie biuletynów.

Biu­le­ty­ny Fam. Knorn zawie­ra­ją tak zwa­ny plik śle­dzą­cy (po ang. „trac­king pixel”). Pik­sel śle­dzą­cy to minia­tu­ro­wa gra­fi­ka osa­dzo­na w wia­do­mo­ściach e‑mail w for­ma­cie HTML, umoż­li­wia­ją­ca zapi­sy­wa­nie oraz ana­li­zę reje­stru zda­rzeń (po ang. „log file recor­ding” oraz „log file ana­ly­sis”). W ten spo­sób może zostać prze­pro­wa­dzo­na ana­li­za sta­ty­stycz­na suk­ce­su lub poraż­ki inter­ne­to­wej kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej. Na pod­sta­wie osa­dzo­nych pli­ków śle­dzą­cych Fam. Knorn może roz­po­znać, czy i kie­dy wia­do­mość e‑mail zosta­ła otwo­rzo­na przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą oraz któ­re lin­ki zawar­te w wia­do­mo­ści e‑mail zosta­ły przez nią wywołane. 

Dane oso­bo­we, zebra­ne dzię­ki zawar­tym w biu­le­ty­nie pli­kom śle­dzą­cym, są prze­cho­wy­wa­ne oraz oce­nia­ne przez admi­ni­stra­to­ra w celu ulep­sze­nia wysył­ki biu­le­ty­nu, a tak­że w celu lep­sze­go dopa­so­wa­nia tre­ści kolej­ne­go biu­le­ty­nu do zain­te­re­so­wań oso­by, któ­rej dane doty­czą. Powyż­sze dane oso­bo­we nie zosta­ną prze­ka­za­ne oso­bom trze­cim. Oso­by, któ­rych dane doty­czą, są upo­waż­nio­ne w tej spra­wie do cof­nię­cia w dowol­nym momen­cie oświad­cze­nia o wyra­że­niu zgo­dy, udzie­lo­ne­go osob­no w ramach pro­ce­du­ry podwój­ne­go spraw­dza­nia (po ang. „double-opt-in pro­ce­du­re”). Po cof­nię­ciu zgo­dy dane oso­bo­we są usu­wa­ne przez admi­ni­stra­to­ra. Wyre­je­stro­wa­nie się z otrzy­my­wa­nia biu­le­ty­nu rozu­mia­ne jest przez Fam. Knorn jako cof­nię­cie zgody. 

7. Funkcja komentowania w blogu na stronie internetowej.

Nasz Fam. Knorn umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom doda­wa­nie indy­wi­du­al­nych komen­ta­rzy do poszcze­gól­nych arty­ku­łów w blo­gu, któ­ry znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej admi­ni­stra­to­ra. Blog jest inter­ne­to­wym, zwy­kle publicz­nie dostęp­nym por­ta­lem, w któ­rym jed­na lub wię­cej osób, zwa­nych blog­ge­ra­mi lub blog­ge­ra­mi inter­ne­to­wy­mi, może publi­ko­wać arty­ku­ły lub zapi­sy­wać myśli w for­mie tak zwa­nych postów. Wska­za­ne wyżej posty mogą być komen­to­wa­ne zwy­kle przez oso­by trzecie. 

Jeśli oso­ba, któ­rej dane doty­czą, zamie­ści komen­tarz w blo­gu opu­bli­ko­wa­nym na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej to prze­cho­wu­je się oraz publi­ku­je zamiesz­czo­ny komen­tarz, infor­ma­cje doty­czą­ce cza­su wpi­sa­nia komen­ta­rza, a tak­że nazwę użyt­kow­ni­ka (pseu­do­nim) wybra­ną przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą. Dodat­ko­wo adres IP nada­ny przez dostaw­cę usług inter­ne­to­wych (ISP) jest pro­to­ko­ło­wa­ny. Adres IP jest prze­cho­wy­wa­ny z powo­du środ­ków bez­pie­czeń­stwa oraz na wypa­dek, gdy­by oso­ba, któ­rej dane doty­czą, zamiesz­cza­jąc komen­tarz naru­szy­ła pra­wa osób trze­cich lub publi­ko­wa­ła nie­le­gal­ne tre­ści. Powyż­sze dane oso­bo­we prze­cho­wu­je się zatem w inte­re­sie admi­ni­stra­to­ra, któ­ry dzię­ki temu może wyłą­czyć swo­ją odpo­wie­dzial­ność w dro­dze eks­kul­pa­cji w przy­pad­ku naru­szeń pra­wa. Zebra­nych wyżej danych oso­bo­wych nie prze­ka­zu­je się oso­bom trze­cim, chy­ba że takie prze­ka­za­nie prze­wi­dzia­ne jest prze­pi­sa­mi pra­wa lub prze­ka­za­nie słu­ży do obro­ny praw­nej administratora. 

8. Prenumerata komentarzy w blogu na stronie internetowej. 

Komen­ta­rze, umiesz­czo­ne w blo­gu naszej Fam. Knorn, mogą być w zasa­dzie przez oso­by trze­cie pre­nu­me­ro­wa­ne. W szcze­gól­no­ści ist­nie­je moż­li­wość, że za okre­ślo­ną opła­tą komen­ta­tor pre­nu­me­ru­je komen­ta­rze doda­ne w ślad za jego komentarzem. 

W przy­pad­ku, gdy oso­ba, któ­rej dane doty­czą zde­cy­du­je się na pre­nu­me­ra­tę komen­ta­rzy, admi­ni­stra­tor wysy­ła do niej auto­ma­tycz­ną wia­do­mość z potwier­dze­niem reje­stra­cji w ramach pro­ce­du­ry podwój­ne­go spraw­dza­nia (po ang. „double-opt-in pro­ce­du­re”). W ten spo­sób spraw­dza się, czy wła­ści­ciel poda­ne­go adre­su e‑mail rze­czy­wi­ście zde­cy­do­wał się na pre­nu­me­ra­tę komen­ta­rzy. Opcję abo­na­men­tu komen­ta­rzy moż­na zakoń­czyć w każ­dym czasie. 

9. Rutynowe usuwanie oraz blokowanie danych osobowych.

Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza i prze­cho­wu­je dane oso­bo­we oso­by, któ­rej dane doty­czą, tyl­ko przez okres cza­su nie­zbęd­ny do osią­gnię­cia celu zwią­za­ne­go z prze­cho­wy­wa­niem albo jeśli jest to prze­wi­dzia­ne przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej albo przez inne­go usta­wo­daw­cę w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach pra­wa, któ­rym pod­le­ga admi­ni­stra­tor danych.

Odpad­nie cel prze­cho­wy­wa­nia danych lub upły­nie prze­wi­dzia­ny przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej lub inne­go wła­ści­we­go usta­wo­daw­cę ter­min prze­cho­wy­wa­nia, dane oso­bo­we są ruty­no­wo i zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa blo­ko­wa­ne albo usuwane. 

10. Prawa osób, których dane dotyczą.

 • a) Pra­wo do uzy­ska­nia potwierdzenia.Każdej oso­bie, któ­rej dane doty­czą, przy­słu­gu­je, przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej, pra­wo do uzy­ska­nia od admi­ni­stra­to­ra potwier­dze­nia, czy prze­twa­rza się dane oso­bo­we jej doty­czą­ce. W przy­pad­ku chę­ci sko­rzy­sta­nia z przy­słu­gu­ją­ce­go pra­wa do uzy­ska­nia potwier­dze­nia, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może w tej spra­wie zwró­cić się w dowol­nym momen­cie do współ­pra­cow­ni­ka administratora. 
 • b) Pra­wo do informacji.Każda oso­ba, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, ma przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej pra­wo do bez­płat­ne­go uzy­ska­nia od admi­ni­stra­to­ra infor­ma­cji o prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych jej doty­czą­cych oraz ma pra­wo otrzy­mać kopię tej infor­ma­cji. W dodat­ku oso­ba taka jest upraw­nio­na przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej do uzy­ska­nia nastę­pu­ją­cych infor­ma­cji: 
  • cele prze­twa­rza­nia;
  • kate­go­rie danych oso­bo­wych, któ­re są przetwarzane;
  • infor­ma­cje o odbior­cach lub kate­go­riach odbior­ców, któ­rym dane oso­bo­we zosta­ły lub zosta­ną ujaw­nio­ne, w szcze­gól­no­ści o odbior­cach w pań­stwach trze­cich lub orga­ni­za­cjach międzynarodowych;
  • w mia­rę moż­li­wo­ści pla­no­wa­ny okres prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych, a gdy nie jest to moż­li­we, kry­te­ria usta­la­nia tego okresu;
  • infor­ma­cje o pra­wie do żąda­nia od admi­ni­stra­to­ra spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych doty­czą­ce­go oso­by, któ­rej dane doty­czą, oraz do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec takie­go przetwarzania;
  • infor­ma­cje o pra­wie wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego;
  • jeże­li dane oso­bo­we nie zosta­ły zebra­ne od oso­by, któ­rej dane doty­czą: wszel­kie dostęp­ne infor­ma­cje o ich źródle;
  • infor­ma­cje o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu, o któ­rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przy­naj­mniej w tych przy­pad­kach – istot­ne infor­ma­cje o zasa­dach ich podej­mo­wa­nia, a tak­że o zna­cze­niu i prze­wi­dy­wa­nych kon­se­kwen­cjach takie­go prze­twa­rza­nia dla oso­by, któ­rej dane dotyczą;
  dodat­ko­wo oso­bie, któ­rej dane doty­czą, przy­słu­gu­je pra­wo infor­ma­cji o tym, czy dane oso­bo­we zosta­ły prze­ka­za­ne do pań­stwa trze­cie­go lub do orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wej. Jeśli taka sytu­acja zaj­dzie to oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo otrzy­mać infor­ma­cję o odpo­wied­nich zabez­pie­cze­niach zwią­za­nych z prze­ka­za­niem; jeśli oso­ba, któ­rej dane doty­czą, chcia­ła­by sko­rzy­stać z przy­słu­gu­ją­ce­go jej pra­wa do uzy­ska­nia infor­ma­cji, może w każ­dym dowol­nym momen­cie zwró­cić się w tej spra­wie do współ­pra­cow­ni­ka administratora; 
 • c) Pra­wo do spro­sto­wa­nia danych.Każda oso­ba, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, ma przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej pra­wo żąda­nia od admi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia doty­czą­cych jej nie­pra­wi­dło­wych danych oso­bo­wych. Dodat­ko­wo oso­bie, któ­rej dane doty­czą, przy­słu­gu­je pra­wo żąda­nia, z uwzględ­nie­niem celów prze­twa­rza­nia, uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych oso­bo­wych – w tym poprzez przed­sta­wie­nie dodat­ko­we­go oświad­cze­nia. Jeśli oso­ba, któ­rej dane doty­czą, chcia­ła­by sko­rzy­stać z przy­słu­gu­ją­ce­go jej pra­wa żąda­nia do spro­sto­wa­nia danych, może w każ­dym dowol­nym momen­cie zwró­cić się w tej spra­wie do współ­pra­cow­ni­ka administratora. 
 • d) Pra­wo do usu­nię­cia danych („pra­wo do bycia zapomnianym”).Każda oso­ba, któ­re dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, ma przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej pra­wo żąda­nia nie­zwłocz­ne­go usu­nię­cia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, jeże­li zacho­dzi jed­na z nastę­pu­ją­cych oko­licz­no­ści, a prze­twa­rza­nie tych danych nie jest wyma­ga­ne:
  • dane oso­bo­we zosta­ły zebra­ne w takich celach lub w inny spo­sób prze­twa­rza­ne, dla któ­rych nie są już niezbędne;
  • oso­ba, któ­rej dane doty­czą, cof­nę­ła zgo­dę, na któ­rej opie­ra się prze­twa­rza­nie zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej pod­sta­wy praw­nej przetwarzania;
  • oso­ba, któ­rej dane doty­czą, wno­si sprze­ciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec prze­twa­rza­nia i nie wystę­pu­ją nad­rzęd­ne praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy prze­twa­rza­nia lub oso­ba, któ­rej dane doty­czą, wno­si sprze­ciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z prawem;
  • dane oso­bo­we muszą zostać usu­nię­te w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ku praw­ne­go prze­wi­dzia­ne­go w pra­wie Unii lub pra­wie pań­stwa człon­kow­skie­go, któ­re­mu pod­le­ga administrator;
  • dane oso­bo­we zosta­ły zebra­ne w związ­ku z ofe­ro­wa­niem usług spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go, o któ­rych mowa w art. 8 ust. 1. RODO;
  Jeśli zacho­dzi jed­na z powyż­szych oko­licz­no­ści, a dana oso­ba chcia­ła­by żądać usu­nię­cia danych oso­bo­wych, któ­re są zapi­sa­ne w Fam. Knorn, może w tej spra­wie zwró­cić się w każ­dym cza­sie do współ­pra­cow­ni­ka admi­ni­stra­to­ra. Współ­pra­cow­nik Fam. Knorn zarzą­dzi, że żąda­nie usu­nię­cia danych oso­bo­wych zosta­nie wyko­na­ne nie­zwłocz­nie. Jeśli dane oso­bo­we zosta­ły przez Fam. Knorn upu­blicz­nio­ne, a nasze przed­się­bior­stwo jako admi­ni­stra­tor ma obo­wią­zek usu­nąć te dane oso­bo­we zgod­nie z art. 17 ust. 1 RODO, to w takiej sytu­acji nasz Fam. Knorn, przy uwzględ­nie­niu dostęp­nej tech­no­lo­gii i kosz­tów reali­za­cji, podej­mu­je roz­sąd­ne dzia­ła­nia, w tym środ­ki tech­nicz­ne, żeby poin­for­mo­wać innych admi­ni­stra­to­rów prze­twa­rza­ją­cych te dane oso­bo­we o tym, że oso­ba, któ­rej dane doty­czą, zażą­da­ła usu­nię­cia przez nich wszel­kich lin­ków do tych danych, kopie tych danych oso­bo­wych lub ich repli­ka­cje, o ile nie zacho­dzi obo­wią­zek ich prze­twa­rza­nia. Współ­pra­cow­nik Fam. Knorn zle­ci pod­ję­cie nie­zbęd­nych dzia­łań w danym przypadku. 
 • e) Pra­wo do ogra­ni­cze­nia przetwarzania.Każda oso­ba, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, ma przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej pra­wo żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
  • kwe­stio­nu­je się pra­wi­dło­wość danych oso­bo­wych przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą — na okres pozwa­la­ją­cy admi­ni­stra­to­ro­wi spraw­dzić pra­wi­dło­wość tych danych;
  • prze­twa­rza­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem, a oso­ba, któ­rej dane doty­czą, sprze­ci­wia się usu­nię­ciu danych oso­bo­wych, żąda­jąc w zamian ogra­ni­cze­nia ich wykorzystywania;
  • admi­ni­stra­tor nie potrze­bu­je już danych oso­bo­wych do celów prze­twa­rza­nia, ale są one potrzeb­ne oso­bie, któ­rej dane doty­czą, do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń;
  • oso­ba, któ­rej dane doty­czą, wnio­sła sprze­ciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec prze­twa­rza­nia i nie stwier­dzo­no jesz­cze, czy praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy po stro­nie admi­ni­stra­to­ra są nad­rzęd­ne wobec pod­staw sprze­ci­wu oso­by, któ­rej dane dotyczą;
  Jeśli jed­na z wyżej wymie­nio­nych prze­sła­nek zacho­dzi i oso­ba, któ­rej dane doty­czą, chcia­ła­by żądać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, któ­re są zapi­sa­ne w Fam. Knorn, może w tej spra­wie zwró­cić się w każ­dym cza­sie do współ­pra­cow­ni­ka admi­ni­stra­to­ra. Współ­pra­cow­nik Fam. Knorn zarzą­dzi ogra­ni­cze­nie prze­twa­rza­nia danych. 
 • f) Pra­wo do prze­no­sze­nia danych. Każ­da oso­ba, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, ma przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej pra­wo otrzy­mać w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go dane oso­bo­we jej doty­czą­ce, któ­re zosta­ły przez nią dostar­czo­ne admi­ni­stra­to­ro­wi. Poza tym ma ona pra­wo prze­słać te dane oso­bo­we inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi bez prze­szkód ze stro­ny admi­ni­stra­to­ra, któ­re­mu dostar­czo­no te dane oso­bo­we, jeże­li prze­twa­rza­nie odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na pod­sta­wie umo­wy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prze­twa­rza­nie odby­wa się w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, pod warun­kiem, że prze­twa­rza­nie nie jest koniecz­ne do wyko­na­nia zada­nia reali­zo­wa­ne­go w inte­re­sie publicz­nym lub w ramach spra­wo­wa­nia wła­dzy publicz­nej powie­rzo­nej admi­ni­stra­to­ro­wi. Wyko­nu­jąc pra­wo do prze­no­sze­nia danych zgod­nie z art. 20 ust. 1 RODO oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma rów­nież pra­wo żąda­nia, by dane oso­bo­we zosta­ły prze­sła­ne przez admi­ni­stra­to­ra bez­po­śred­nio inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi, o ile jest to tech­nicz­nie moż­li­we i tak dale­ce, jak nie naru­sza to praw i wol­no­ści osób trze­cich. W celu sko­rzy­sta­nia z pra­wa do prze­no­sze­nia danych, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może w każ­dym cza­sie zwró­cić się do współ­pra­cow­ni­ka Fam. Knorn. 
 • g) Pra­wo do sprzeciwu.Każda oso­ba, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne ma przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw — z przy­czyn zwią­za­nych z jej szcze­gól­ną sytu­acją – wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Doty­czy to rów­nież pro­fi­lo­wa­nia na pod­sta­wie tych przepisów.W przy­pad­ku wnie­sie­nia sprze­ci­wu Fam. Knorn nie będzie wię­cej prze­twa­rzać tych danych oso­bo­wych, chy­ba że może wyka­zać ist­nie­nie waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wobec inte­re­sów, praw i wol­no­ści oso­by, któ­rej dane doty­czą, lub prze­twa­rza­nie słu­ży do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń. Jeże­li Fam. Knorn prze­twa­rza dane oso­bo­we na potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych na potrze­by takie­go mar­ke­tin­gu, w tym pro­fi­lo­wa­nia, w zakre­sie, w jakim prze­twa­rza­nie jest zwią­za­ne z takim mar­ke­tin­giem bez­po­śred­nim. Jeże­li oso­ba, któ­rej dane doty­czą, sprze­ci­wia się prze­twa­rza­niu danych do celów mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go przez Fam. Knorn, to w takiej sytu­acji Fam. Knorn nie będzie już prze­twa­rzać danych oso­bo­wych do tych celów. W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Fam. Knorn do celów badań nauko­wych lub histo­rycz­nych lub do celów sta­ty­stycz­nych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo wnieść sprze­ciw – z przy­czyn zwią­za­nych z jej szcze­gól­ną sytu­acją – wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, chy­ba że prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia zada­nia reali­zo­wa­ne­go w inte­re­sie publicznym.W celu reali­za­cji pra­wa do wnie­sie­nia sprze­ci­wu oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może zwró­cić się bez­po­śred­nio do współ­pra­cow­ni­ka Fam. Knorn lub do inne­go współ­pra­cow­ni­ka. Dodat­ko­wo oso­bie, któ­rej dane doty­czą, przy­słu­gu­je moż­li­wość wnie­sie­nia sprze­ci­wu za pośred­nic­twem zauto­ma­ty­zo­wa­nych środ­ków wyko­rzy­stu­ją­cych spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne w związ­ku z korzy­sta­niem z usług spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go i bez uszczerb­ku dla dyrek­ty­wy 2002/58/WE. 
 • h) Zauto­ma­ty­zo­wa­ne podej­mo­wa­nie decy­zji w indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach, w tym profilowanie.Każda oso­ba, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, ma przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej pra­wo do tego, by nie pod­le­gać decy­zji, któ­ra opie­ra się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu – w tym pro­fi­lo­wa­niu – i któ­ra wywo­łu­je wobec tej oso­by skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób na nią wpły­wa, chy­ba że decy­zja ta (1) jest nie­zbęd­na do zawar­cia lub wyko­na­nia umo­wy mię­dzy oso­bą, któ­rej dane doty­czą, a admi­ni­stra­to­rem, lub (2) jest dozwo­lo­na pra­wem Unii lub pra­wem pań­stwa człon­kow­skie­go, któ­re­mu pod­le­ga admi­ni­stra­tor i któ­re prze­wi­du­je wła­ści­we środ­ki ochro­ny praw, wol­no­ści i praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów oso­by, któ­rej dane doty­czą lub (3) opie­ra się na wyraź­nej zgo­dzie oso­by, któ­rej dane dotyczą.W przy­pad­ku, gdy (1) decy­zja jest nie­zbęd­na do zawar­cia lub wyko­na­nia umo­wy mię­dzy oso­bą, któ­rej dane doty­czą, a admi­ni­stra­to­rem lub (2) opie­ra się na wyraź­nej zgo­dzie oso­by, któ­rej dane doty­czą, Fam. Knorn wdra­ża wła­ści­we środ­ki ochro­ny praw, wol­no­ści i praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów oso­by, któ­rej dane doty­czą, a co naj­mniej pra­wa do uzy­ska­nia inter­wen­cji ludz­kiej ze stro­ny admi­ni­stra­to­ra, do wyra­że­nia wła­sne­go sta­no­wi­ska i do zakwe­stio­no­wa­nia tej decyzji.W przy­pad­ku, gdy oso­ba, któ­rej pra­wa doty­czą, chcia­ła­by docho­dzić praw w odnie­sie­niu do decy­zji wyda­nych w opar­ciu o zauto­ma­ty­zo­wa­ne prze­twa­rza­nie, może się ona w tej spra­wie zwró­cić w każ­dym cza­sie do współ­pra­cow­ni­ka administratora. 
 • h) Pra­wo do wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych. Każ­da oso­ba, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, ma przy­zna­ne jej przez usta­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej pra­wo do wyco­fa­nia zgo­dy w dowol­nym momen­cie. Jeśli oso­ba, któ­rej dane doty­czą, chcia­ła­by sko­rzy­stać z pra­wa do wyco­fa­nia zgo­dy, może się ona w każ­dej chwi­li w tej spra­wie zwró­cić do współ­pra­cow­ni­ka administratora. 

11. Podstawa prawna przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 lite­ra a RODO słu­ży nasze­mu przed­się­bior­stwu jako pod­sta­wa praw­na dla ope­ra­cji prze­twa­rza­nia, przy któ­rych uzy­sku­je­my zgo­dę na okre­ślo­ny cel prze­twa­rza­nia. Jeśli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej stro­ną jest oso­ba, któ­rej dane doty­czą, jak na przy­kład ma to miej­sce w ope­ra­cjach prze­twa­rza­nia nie­zbęd­nych do dostar­cza­nia towa­rów lub świad­cze­nia jakiej­kol­wiek innej usłu­gi lub do speł­nie­nia świad­cze­nia wza­jem­ne­go, prze­twa­rza­nie opie­ra się na art. 6 ust. 1 lite­ra b RODO. To samo doty­czy takich ope­ra­cji prze­twa­rza­nia, któ­re są nie­zbęd­ne do pod­ję­cia dzia­łań przed zawar­ciem umo­wy, jak w przy­pad­ku zapy­tań doty­czą­cych pro­duk­tów lub usług. Jeśli nasze przed­się­bior­stwo pod­le­ga praw­ne­mu obo­wiąz­ko­wi, któ­ry wyma­ga prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, jak na przy­kład w celu speł­nie­nia obo­wiąz­ków podat­ko­wych, to pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia opie­ra się na art. 6 ust. 1 lite­ra c RODO. W rzad­kich przy­pad­kach prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych może być nie­zbęd­ne w celu ochro­ny żywot­nych inte­re­sów oso­by, któ­rej dane doty­czą, lub innej oso­by fizycz­nej. Przy­kła­do­wo ma to miej­sce w sytu­acji, gdy odwie­dza­ją­cy nasz zakład został­by ran­ny, a następ­nie jego nazwi­sko, wiek, dane ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go lub inne istot­ne dla życia infor­ma­cje musia­ły­by zostać prze­ka­za­ne leka­rzo­wi, szpi­ta­lo­wi lub innej oso­bie trze­ciej. W takiej sytu­acji prze­twa­rza­nie danych opie­ra­ło­by się na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lite­ra d RODO. Osta­tecz­nie ope­ra­cje prze­twa­rza­nia mogą być opar­te na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lie­ra f RODO. Na tej pod­sta­wie praw­nej opie­ra­ją się ope­ra­cje prze­twa­rza­nia, któ­re nie są obję­te żad­ną z powyż­szych pod­staw praw­nych, jeśli prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez nasze przed­się­bior­stwo lub przez stro­nę trze­cią, o ile inte­re­sy, pod­sta­wo­we pra­wa i wol­no­ści oso­by, któ­rej dane doty­czą, nie mają cha­rak­te­ru nad­rzęd­ne­go. Takie ope­ra­cje prze­twa­rza­nia są szcze­gól­nie dopusz­czal­ne, ponie­waż zosta­ły wyraź­nie wymie­nio­ne przez pra­wo­daw­cę Unii Euro­pej­skiej. Jego zda­niem praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res może ist­nieć, gdy oso­ba, któ­rej dane doty­czą, jest klien­tem admi­ni­stra­to­ra (pod­sta­wa roz­wa­żań 47 zda­nie 2 RODO).

12. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są przestrzegane przez administratora lub osobę trzecią.

Jeśli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych opie­ra się na art. 6 ust. 1 lite­ra f RODO to naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem jest pro­wa­dze­nie przez nas dzia­łal­no­ści z korzy­ścią dla wszyst­kich naszych współ­pra­cow­ni­ków oraz dla naszych udziałowców.

13. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane. 

Kry­te­rium dla okre­su prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych jest odpo­wied­ni usta­wo­wy ter­min prze­cho­wy­wa­nia. Po upły­wie tego ter­mi­nu odpo­wied­nie dane są ruty­no­wo usu­wa­ne, o ile nie są one koniecz­ne do wyko­na­nia lub zawar­cia umowy.

14. Przepisy prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą do podania danych osobowych; Ewentualne konsekwencje nie podania danych. 

Niniej­szym wska­zu­je­my Pań­stwu, iż obo­wią­zek poda­nia danych oso­bo­wych jest w czę­ści prze­wi­dzia­ny usta­wą (np. prze­pi­sy podat­ko­we) lub może wyni­kać z usta­leń umow­nych (takich jak dane kon­tra­hen­ta). Cza­sa­mi może być koniecz­ne zawar­cie umo­wy, a oso­ba, któ­rej dane doty­czą, prze­ka­zu­je nam w tym celu dane oso­bo­we, któ­re w rezul­ta­cie muszą być przez nas prze­twa­rza­ne. Przy­kła­do­wo oso­ba, któ­rej dane doty­czą, jest zobo­wią­za­na podać nam dane oso­bo­we, kie­dy nasze przed­się­bior­stwo zawie­ra z nią umo­wę. Nie poda­nie danych oso­bo­wych skut­ko­wa­ło­by tym, że umo­wa z daną oso­bą nie mogła­by zostać zawar­ta. Przed poda­niem danych oso­bo­wych przez daną oso­bę, oso­ba ta musi się zwró­cić do nasze­go współ­pra­cow­ni­ka. W danym przy­pad­ku nasz współ­pra­cow­nik wyja­śnia oso­bie, któ­rej dane doty­czą, czy poda­nie przez nią danych oso­bo­wych prze­wi­dzia­ne jest usta­wą czy umo­wą lub czy poda­nie przez nią danych jest koniecz­ne w celu zawar­cia umo­wy lub czy ist­nie­je obo­wią­zek poda­nia danych oso­bo­wych, a tak­że jakie są ewen­tu­al­ne kon­se­kwen­cje nie­poda­nia przez nią danych osobowych. 

15. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji.

Jako świa­do­me swo­jej odpo­wie­dzial­no­ści przed­się­bior­stwo rezy­gnu­je­my z auto­ma­tycz­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji lub profilowania. 

This Pri­va­cy Poli­cy has been gene­ra­ted by the Pri­va­cy Poli­cy Gene­ra­tor of the DGD — Your Exter­nal DPO that was deve­lo­ped in coope­ra­tion with  Ger­man Lawy­ers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne.